UBND TP giao các sở, ngành, UBND 24 quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch từ nay đến cuối năm.

Chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về các cơ chế, chính sách của Nhà nước, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND quận, huyện hỗ trợ tư vấn, đào tạo về công cụ quản trị năng suất, chất lượng, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm.

Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực của hợp tác xã sản xuất và chế biến nông nghiệp.

Sở Công thương chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để phát triển thị trường nông sản; tăng cường công tác quản lý, dự báo, thông tin về thị trường nông sản để hạn chế tình trạng được mùa mất giá; hỗ trợ mở rộng thị trường đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu.

Cục Thuế chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác xã TP và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về gia hạn thời gian nộp thuế.

Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương nghiên cứu, đề xuất giảm phí, lệ phí liên quan đến logistics, thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho hợp tác xã giảm chi phí, nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.

Sở Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nhằm hạn chế giảm thiểu doanh thu cho các hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuấn Nhật