UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch đón, tiếp và làm việc với các đoàn thanh tra về chống khai thác IUU (triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định); khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu (EC) năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương có liên quan quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, nhất là các cán bộ được phân công trực tiếp trả lời cũng như cán bộ được giao phụ trách từng nhiệm vụ phải nắm rõ quy trình, các quy định, số liệu liên quan đến lĩnh vực được giao.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt 4 khuyến nghị của EC về khung pháp lý; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu; chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác và thực thi pháp luật.

Đảm bảo đầy đủ các thông tin, số liệu theo nội dung, chương trình làm việc của các đoàn thanh tra; đồng thời thể hiện tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả và kịp thời xử lý trong các tình huống.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, các nội dung như: Quy trình xác nhận và quan sát việc lên cá tại cảng, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, sản lượng cập bến; hồ sơ về công tác xác nhận nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá đi Châu Âu, hồ sơ xuất, nhập tại trạm kiểm soát biên phòng; chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản, hệ thống theo dõi hành trình VMS, các nỗ lực phòng chống khai thác IUU và các khuyến nghị của EC… sẽ liên quan đến quá trình làm việc.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án tối ưu nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình làm việc với đoàn thanh tra. 

Đinh Mười