Theo đó, Bộ Xây dựng có 29 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: 

1. Viện Vật liệu xây dựng.
2. Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.
3. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
4. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
5. Trường Đại học Xây dựng miền Trung.
6. Trường Đại học Xây dựng miền Tây.
7. Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.
8. Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.
10. Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.
11. Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.
12. Trường Cao đẳng nghề Lilama I.
13. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.
14. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.
15. Trường Cao đẳng nghề Sông Đà.
16. Trường Cao đẳng nghề Xây dựng.
17. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.
18. Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.
19. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng.
20. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh.
21. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng.
22. Bệnh viện Xây dựng.
23. Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.
24. Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn.
25. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn.
26. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò.
27. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam.
28. Nhà xuất bản Xây dựng.
29. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/4/2019 và thay thế Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 18/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ.

K.H