Có địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà Sunrise Building II, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL bị phạt 85.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX đối với báo cáo thường niên năm 2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với báo cáo tài chính quý 1/2022; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo tài chính quý 2/2020, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020).

Huyền Anh