Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa văn bản chỉ đạo tiến độ thực hiện Đề án đô thị thông minh.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ 2 tuần báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thuộc Đề án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP được giao chủ động tính toán hợp lý (tính khả thi về pháp lý, sự cấp thiết của dự án, mức độ ưu tiên dự án…) phù hợp với tình hình thực tế, theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và tỷ lệ điều tiết cho TP để đảm bảo mục tiêu triển khai các dự án giáo dục, y tế, giao thông thông minh khi đề xuất bố trí vốn năm 2020 và trung hạn 2021 - 2026.

Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư các dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, hoàn thành đầy đủ trình tự thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo quy định, để đảm bảo điều kiện sau khi có nguồn vốn chỉ bổ sung hoàn tất thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án và trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư.

Tuấn Minh