Trước đó, Bộ Tài chính có công văn về tình hình giải ngân 3 tháng đầu năm kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 - chi tiết các công trình, dự án (DA) quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các DA sử dụng tăng thu ngân sách Trung ương.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP, các chủ đầu tư có trách nhiệm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân; bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các DA đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

leftcenterrightdel
 Quảng Nam yêu cầu kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các DA đầu tư công. Ảnh: P.B

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, DA thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công.

Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, bảo đảm theo quy định pháp luật về xây dựng, làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở KH&ĐT khẩn trương rà soát tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 còn lại chưa phân bổ theo Điều 3, Mục 2 Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 7/5/2024 của Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Bộ KH&ĐT (thay UBND tỉnh) trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện DA của các đơn vị, địa phương; tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

N. Phó - L. Bằng