Theo đó, ngày 22/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đã chủ trì hội nghị nghe cơ quan thanh tra báo cáo Kết quả kiểm tra một số nội dung liên quan đến phản ánh của cơ quan báo chí tại DA Vườn Vua. Cùng dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Thủy.

Chủ tịch tỉnh kết luận như sau: DA Vườn Vua là một trong những DA trọng điểm về phát triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, lần thứ XVIII và Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 28/12/2012. DA thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, do đó được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. DA được triển khai đã làm cho bộ mặt kinh tế của khu vực có nhiều thay đổi, đời sống của người dân quanh vùng được cải thiện, diện mạo nông thôn mới từng bước hiện đại dần, tạo thêm việc làm cho người lao động và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ chưa thực hiện đầy đủ về trình tự một số thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai nên để xảy ra việc sử dụng đất chưa đúng mục đích. UBND huyện Thanh Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chưa kịp thời hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Để chấn chỉnh nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu: Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ phải khắc phục ngay và triệt để những nội dung trong lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước được nêu tại Kết luận Thanh tra số 295/KL-TNMT ngày 19/02/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Báo cáo của Thanh tra tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trước ngày 31/5/2020. UBND huyện Thanh Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Sở Tài nguyên và Môi trường đính chính một số nội dung chưa chính xác trong Kết luận Thanh tra số 295/KL-TNMT ngày 19/02/2020 dẫn đến việc thông tin báo chí dựa vào đó phản ánh chưa chính xác.

Được biết, ngay sau khi có Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ đã có Báo cáo số 95/2020/TLPT ngày 9/5/2020 về việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Theo đó, về lĩnh vực đất đai, đến nay Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng, sử dụng đất tuân thủ nghiêm túc về tiến độ, tuân thủ về ranh giới từng loại đất và tuân thủ quy hoạch đầu tư xây dựng đã được phê duyệt và tuân thủ theo Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ, không có tình trạng sử dụng đất sai mục đích và không có việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 10,8 ha đất như một số thông tin báo chí đăng tải.

leftcenterrightdel
Tỉnh Phú Thọ đã có thông tin chính thức về kết luận thanh tra tại DA Vườn Vua

Cụ thể, tại Biên bản Kiểm tra ngày 14/4/2020 của Đoàn Thanh tra tỉnh Phú Thọ, Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường, UBND Huyện Thanh Thủy (thực hiện kiểm tra lại các thông tin báo chí phản ánh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1396/UBND-KTN ngày 7/4/2020, Đoàn kiểm tra đã xác định làm rõ và ghi nhận các thông tin, số liệu chính thức về việc sử dụng đất và chuyển mục đích, giấy phép xây dựng, và các nội dung thực hiện dự án đầu tư thông tin báo chí khác của dự án như sau:

Thứ nhất: Về nội dung thông tin “Doanh nghiệp tự ý chuyển đổi 10,8 ha đất …” là không chính xác, cụ thể: Doanh nghiệp thực hiện dự án hoàn toàn nằm trong ranh giới 849.249m2 đất doanh nghiệp đã được giao đất, đã đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch, đầu tư xây dựng đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và đã đóng góp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

Do ranh giới từng loại đất trong tổng dự án thời điểm giao đất chưa xác định rõ trên thực địa nên chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và hoàn toàn nằm trong phạm vi đất  được giao, do đó có sự chồng lấn và chưa khớp với ranh giới từng loại đất trên bản đồ giao đất như sau: 720.709,5m2 sử dụng đúng mục đích sử dụng đất từng loại đất (đất TMDV, NTTS, MNCD);

98.512,3 m2 đất doanh nghiệp doanh nghiệp đổ đất nhưng chưa đầu tư xây dựng, trong đó 63.512,3m2 đất xác định do thay đổi hiện trạng từ 2014 so với 2019 (mặt nước thành mặt đất) do thay đổi mực nước lên xuống theo mùa vụ bồi đắp, theo thời điểm xác định khác nhau, 35.000m2, doanh nghiệp đổ đất với mục đích đắp bờ bao chống lũ lụt cho dự án và hỗ trợ cho hệ thống kênh mương thủy lợi địa phương tiêu thoát nước, chống lũ lụt mùa mưa bão (sử dụng tạm thời trong trường hợp khẩn cấp phục vụ công tác phòng chống thiên tai);

Chỉ 6.413,6m2 còn lại doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt nhưng chồng lấn trên đất TMDV và đất NTTS, MNCD (sử dụng không đúng mục đích do ranh giới không cụ thể nên có sự chồng lấn vào đất NTTS và MNCD). Trên thực tế, diện tích đất sử dụng không đúng mục đích  này vẫn nằm trong ranh giới đất công ty được giao và hoàn toàn không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Các phần đất theo quy hoạch được duyệt đều đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và cho phép chủ đầu tư được đầu tư xây dựng, thực hiện dự án. Do vậy Thanh tra tỉnh đã kết luận là nội dung “Doanh nghiệp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 10,8 ha đất” trong kết luận thanh tra số 295/KL-TNMT ngày 19/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường và một số báo chí nêu là chưa chính xác.

Thứ hai: Việc “UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 chuyển đổi mục đích sử dụng đất có phải là việc hợp thức hóa sai phạm…?”: 

Về thẩm quyền: Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án Vườn Vua là hoàn toàn đúng quy định tại Điểm a, Mục 1, Điều 59, Luật đất đai năm 2013 quy định việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với tổ chức thẩm quyền thuộc UBND tỉnh.

Về trình tự, thủ tục: Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án Vườn Vua thực hiện đúng quy định tại Điều 52, Luật đất đai năm 2013 (Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty; Tờ trình của UBND huyện Thanh Thủy; Tờ trình của Sở Tài nguyên & Môi trường);

Về điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Tại thời điểm UBND tỉnh Phú Thọ ký Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho Công ty thì đơn vị đủ điều kiện được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, điều 58, Luật Đất đai năm 2013: Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; trong quá trình triển khai thực hiện dự án Vườn Vua chưa có cơ quan chức năng nào xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai. Thời điểm Thanh tra Sở TN &MT xác định hình vi phạm của Công ty là ngày 30/12/2019 (sau thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định 3223/QĐ-UBND và Quyết định thanh tra của Sở TN&MT không gửi cho UBND tỉnh).

Thứ Ba: Về giấy phép xây dựng: Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ các công trình thuộc dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái - nghỉ dưỡng Vườn Vua thuộc diện phải cấp phép trước khi khởi công xây dựng công trình. Căn cứ thực trạng tiến độ thực hiện dự án và các văn bản liên quan, thời điểm từ năm 2011 đến năm 2014, chủ đầu tư thực hiện hoàn thiện các thủ tục liên quan, chưa triển khai xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư Khu du lịch, biệt thự sinh thái- nghỉ dưỡng Vườn Vua.

Căn cứ Luật Xây dựng 2014 và quy định tại Mục h, Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh quy định: “Không yêu cầu thực hiện việc cấp phép xây dựng đối với công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500”. Do vậy, các hạng mục công trình thuộc dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái - nghỉ dưỡng Vườn Vua thuộc đối tượng không yêu cầu phải thực hiện cấp phép xây dựng khi đã được UBND huyện Thanh Thủy phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Thứ Tư: Về lĩnh vực môi trường, hiện Công ty đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để nộp xin cấp phép hệ thống xả thải mới đạt tiêu chuẩn và phù hợp với quy mô dự án điều chỉnh, Công ty đã thực hiện đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm; Về lĩnh vực tài nguyên nước, Công ty đã nộp phạt số tiền 120.000.000 đồng vi phạm hành chính về việc chưa thực hiện thủ tục xin cấp phép khai thác nước dưới lòng đất, Công ty cũng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn Công ty TNHH tư vấn Tài nguyên và Môi trường Triều Dương và đang hoàn thiện nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới lòng đất dự kiến sẽ nộp xin cấp phép trước ngày 31/5/2020; Về tuân thủ quy định về thuế và nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, ngay sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh, Cty đã trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 về việc phê duyệt đơn giá nộp tiền sử dụng đất một lần một phần dự án và Cục thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 2646/TB-CT ngày 7/5/2020 và Thông báo số 2645/TB-CT ngày 7/5/2020 xác định tiền thuế nộp tiền sử dụng đất một lần và tiền sử dụng đất hàng năm.

Hiện, Công ty đang tiếp tục xúc tiến triển khai thực hiện các Quyết định trên của cơ quan chức năng đảm bảo tiến độ quy định.

Thứ Năm: Về  việc chấp hành nghĩa vụ ngân sách nhà nước:

Vì Công ty đầu tư dự án Vườn Vua tại địa bàn huyện Thanh Thủy thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục 2 Danh mục địa bản ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ. Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 18; Tiết b, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành các quyết định về việc miễn thiền thuế đất cho Công ty: Quyết định số 2688/QĐ-CT ngày 1/8/2014 thời gian miễn từ 01/09/2012 đến hết ngày 31/12/2014; Quyết định số 3957/QĐ-CT ngày 30/9/2015 thời gian miễn từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/8/2019.

Căn cứ quy định Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông báo số 60/TB-STC ngày 29/8/2019 của Sở Tài chính xác định số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của Công ty CPĐT Thăng Long Phú Thọ là gần 1,8 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng năm là 03 năm 11 tháng kể từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 31/7/2023. Ngoài ra, từ năm 2012 đến tháng 3/2020 Công ty chấp hành đầy đủ nghĩa vụ với NSNN, số tiền đã nộp NSNN là 744 triệu đồng.

Trao đổi về nội dung UBND tỉnh Phú Thọ đã ưu ái cho chủ đầu tư dự án này bằng việc miễn tiền thuê đất kể từ khi thực hiện dự án đến hết ngày 31/8/2019 và dự án Vườn Vua gần như chưa đóng góp được gì từ việc sở hữu gần cả trăm ha ở Thanh Thủy, một nhà đầu tư chia sẻ: Đối chiếu với quy định của pháp luật thì Chủ đầu tư Dự án Vườn Vua thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác theo quy định tại Khoản 1, Điều 18; Tiết b, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước.

Qua tìm hiểu thực tế, ngoài việc thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thực hiện đầu tư dự án, Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ cũng đã phối hợp, hỗ trợ với chính quyền địa phương thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội phục vụ người dân trên địa bàn xung quanh dự án. Theo đó, Công ty cũng đã hiến 17.000 m2 đất đã chi trả tiền đền bù GPMB cho xã Trung Thịnh để làm kênh mương tưới tiêu thoát nước, đồng thời bỏ kinh phí làm công ích nạo vét kênh mương hàng năm cho địa phương, dành 3,5ha đất khác của Công ty thuộc diện tích đã chi trả tiền đền bù GPMB để làm hệ thống kênh mương thủy lợi tiêu thoát nước cho địa phương trong suốt thời gian từ năm 2012 đến nay (do địa phương chưa được đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi). Công ty sẵn sàng đầu tư toàn bộ chi phí làm đường (sau này sẽ là tuyến đường cộng đồng phục vụ dân sinh khu vực – tuyến đường chính từ tỉnh lộ ĐT.317E vào cổng DA và có DA thực hiện bê tông hóa kênh mương thủy lợi xã Đồng Trung tuyến đi qua DA), đồng thời hỗ trợ về nhân lực, máy móc thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi đi qua ranh giới DA, góp phần giải quyết các vấn đề về tiêu thoát lũ, tưới tiêu canh tác cho nhân dân khu vực.

Được biết, Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua - Vườn Vua resort & villas tọa lạc trên khu đất gần 86 ha tại khu Vườn Vua, đầm sen Bạch Thuỷ, thuộc địa bàn 3 xã: Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ, nằm giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội ngăn cách bởi sông Đà, phía sau dãy Ba Vì. Đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều điển tích lịch sử từ thời Đức Tổ Hùng Vương.

DA Vườn Vua từ khi được cấp phép và đi vào hoạt động đến nay đã và đang tạo việc làm cho gần 300 cán bộ công nhân viên hưởng lương và gần 600 công nhân, người lao động thuộc các nhà thầu thi công xây dựng, cũng như tiêu thụ hàng hoá nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, dịch vụ sản phẩm cho hàng trăm nhà cung cấp địa phương trong nhiều năm nay góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên trong công ty và người dân trên địa bàn.

 

PV