Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị số 09 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC”, Quy định số 11 ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đất đai; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; đầu tư xây dựng; thay đổi hình thức quản lý, di chuyển các chợ dân sinh; khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước...

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn việc tiếp công dân với giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh; giải quyết KN, TC trong thời hạn luật định; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ngay từ khi phát sinh vụ việc.

Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC, bản án giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư KN,TC; cập nhật đầy đủ, chính xác việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KN,TC của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời tham mưu, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấn chỉnh, xử lý đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có vi phạm; chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC; thực hiện kiểm tra đột xuất việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện; kết hợp giữa công tác kiểm tra với việc hướng dẫn giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, công dân khiếu kiện gay gắt phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng quyền KN, TC để gây rối làm mất an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng, bổ sung tiêu chí “Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố” vào tiêu chí đánh giá, phân xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cá nhân người đứng đầu hàng năm.

Các cơ quan phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thực hiện nghiêm túc việc cử người tham gia tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và nội quy, quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; chủ động nghiên cứu hồ sơ vụ việc, chuẩn bị nội dung để tiếp, giải thích, trả lời đối với các trường hợp công dân KN, TC, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực cơ quan theo dõi, phụ trách.

 

Bùi Bình