Ông Hữu yêu cầu bồi thường 328m2 là đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở khi thu hồi đất thực hiện dự án.

Khiếu nại của ông Lê Văn Hữu đã được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa xem xét, giải quyết tại Quyết định 1098/QĐ-UBND ngày 29/01/2024.

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, ông Lê Văn Hữu khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở xác minh của cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, khu đất hộ ông Lê Văn Hữu đang sử dụng tại phố Nam Sơn, phường An Hưng được đo đạc thực tế theo hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thu hồi đất thực hiện Dự án Xử lý ngập úng phố Phú Thọ 3, phường An Hưng là 1.451,7m2, gồm 02 phần, cụ thể:

Phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất: Năm 1994, UBND huyện Đông Sơn đã cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Hữu diện tích 1.057m2, gồm diện tích 646m2 (gồm 200m2 đất ở và 446m2 đất vườn) đất (T) thổ cư tại thửa 458, tờ số 04, bản đồ phê duyệt năm 1987 và diện tích 411m2 đất trồng cây lâu năm.

Năm 2018, cấp lại GCN quyền sử dụng đất và đã được công nhận lại với diện tích 1.057m2 (gồm: 646m2 đất ở và 411m2 đất trồng cây lâu năm) tại thửa 354, tờ số 15, bản đồ phê duyệt năm 2008; việc cấp lại GCN quyền sử dụng đất với diện tích 1.057m2 được cấp theo hiện trạng và đơn đề nghị ông Lê Văn Hữu đang sử dụng có tường xây bao, ranh giới rõ ràng. Loại đất, diện tích đất được cấp GCN quyền sử dụng đất căn cứ theo hồ sơ địa chính được lập qua các thời kỳ.

Căn cứ để xác định loại đất quy định tại Khoản 1, Điều 11, Luật Đất đai năm 2013: “Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây: 1. GCN quyền sử dụng đất, GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009; GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Theo GCN quyền sử dụng đất UBND huyện Đông Sơn cấp năm 1994, thửa đất ở của hộ ông Lê Văn Hữu là thửa 458, tờ số 04, bản đồ phê duyệt năm 1987, có diện tích 646m2 (gồm 200m2 đất ở và 446m2 đất vườn), toàn bộ diện tích thửa đất hộ ông Lê Văn Hữu đang sử dụng không bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phần diện tích 328m2 đất bị thu hồi thực hiện dự án, theo hồ sơ địa chính năm 1987 và hồ sơ địa chính năm 2002 là loại đất Hg (hoang bằng) do hợp tác xã và UBND xã quản lý; hộ ông Lê Văn Hữu tự khai hoang để sản xuất nông nghiệp, không cùng thửa với thửa đất ở đã được cấp GCN quyền sử dụng đất năm 1994, ông Lê Văn Hữu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có công trình xây dựng trên đất thu hồi, hiện trạng đang trồng các loại cây lâu năm và cây ngắn ngày.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, việc xác định loại đất đang sử dụng đất mà không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 11, Luật Đất đai năm 2013 được thực hiện như sau: “Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng”.

Như vậy, UBND TP Thanh Hóa thu hồi, bồi thường 328m2 là đất trồng cây hàng năm khác thửa đất ở là đúng quy định, đúng hiện trạng sử dụng đất.

Ông Lê Văn Hữu khiếu nại được thu hồi, bồi thường 328m2 là đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở khi thu hồi đất thực hiện dự án là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 22/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang quyết định ông Lê Văn Hữu khiếu nại được thu hồi, bồi thường 328m2 là đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xử lý ngập úng khu Phú Thọ 3, phường An Hưng là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, Nếu ông Lê Văn Hữu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
Huyền Anh