Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 2901/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo và giao cho Thanh tra tỉnh xác minh nội dung tố cáo đối với UBND huyện Yên Thế.

Nội dung được thụ lý là năm 2019, UBND huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 155 tại thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ cho ông Nguyễn Xuân Khánh không đúng quy định, cụ thể là không đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì thửa đất này thuộc quy hoạch đường giao thông theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra tỉnh và các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận số 289/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với UBND huyện Yên Thế.

Qua xác minh cho thấy, thửa đất số 155 có nguồn gốc là đất nông nghiệp đã được UBND huyện Yên Thế thu hồi, giải phóng mặt bằng năm 2008 để thực hiện dự án khu dân cư Chia Ba, xã Bố Hạ và được quy hoạch là đất giao thông, được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 28/2/2019, UBND xã Bố Hạ đã có Tờ trình số 59/TTr-UBND về việc phê duyệt giá để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 xã Bố Hạ, trong đó có lô đất cạnh đường 292A và trường cấp 3, thôn Đồng Quán, là thửa đất số 155.

Ngày 14/6/2019, UBND huyện Yên Thế có Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại các xã trên địa bàn huyện, trong đó có thửa đất số 155. 

Ngày 31/7/2019, UBND huyện có Quyết định số 454/QĐ- UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 24 thửa đất ở tại các xã Đông Sơn, Bố Hạ, huyện Yên Thế, trong đó hộ ông Nguyễn Xuân Khánh trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất số 155. 

Ngày 7/10/2019, ông Nguyễn Xuân Khánh được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 03034, số seri CS 944149. Ngày 25/12/2019, ông Khánh chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất này cho bà Nguyễn Thị Mai. Hiện tại, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai đã xây dựng công trình và sinh sống trên thửa đất số 155. 

UBND tỉnh nhận xét, đánh giá khi UBND huyện Yên Thế tổ chức đấu giá quyền sử dụng thửa đất số 155 thì vị trí thửa đất số 155 vẫn được quy hoạch là đường giao thông và không có kế hoạch sử dụng đất là vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013: “1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất: a, Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. 

UBND tỉnh Bắc Giang xác định trách nhiệm đối với khuyết điểm, sai phạm trên thuộc công chức địa chính, Chủ tịch UBND xã Bố Hạ; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phụ trách lĩnh vực, thời điểm năm 2019. 

Về xử lý, UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, hiện vị trí thửa đất số 155 đã được quy hoạch là đất ở theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 3/11/2021 của UBND tỉnh. Người trúng đấu giá đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Căn cứ vào Luật Đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh không yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Thế theo thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm như đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Long