Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 25/9/2019, UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 139m2 đất chuyên trồng lúa nước của bà Lê Thị Thùy Trang (số 181 Ngô Quyền, khóm Mỹ Long, Phường 3, TP Cao Lãnh), trong đó, đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 132,5m2 và đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 6,5m2, để thực hiện dự án công trình đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, TP Cao Lãnh. Đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ về đất, vật kiến trúc cho bà Lê Thị Thùy Trang với số tiền là 115.443.330 đồng theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 và Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND TP Cao Lãnh.

Bà Lê Thị Thùy Trang chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 300.000đ/m2 lên 600.000đ/m2 và yêu cầu bố trí 1 nền tái định cư.

Ngày 3/1/2020, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại yêu cầu của bà Lê Thị Thùy Trang. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 10/2/2020, bà Lê Thị Thùy Trang tiếp tục có đơn khiếu nại.

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Thùy Trang. Qua đó, kết luận các nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thùy Trang là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 19/QĐ-UBND.HC ngày 3/1/2020 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh về việc đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án công trình đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, TP Cao Lãnh cùng các nhận định trên, ngày 19/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký Quyết định số 93/QĐ-UBND-NĐ giữ nguyên Quyết định số 19/QĐ-UBND-HC ngày 3/1/2020 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thùy Trang.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp bà Lê Thị Thùy Trang không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Vy Vy