Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời, dứt điểm các KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ cấp cơ sở.

Tăng cường đối thoại công khai, dân chủ, tôn trọng lắng nghe các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân và giải quyết theo quy định của pháp luật ngay từ khi phát sinh đơn thư; không để công dân bức xúc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong giải quyết các vụ việc có liên quan như: Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, văn bản nêu ý kiến về yêu cầu khởi kiện của công dân, cử đại diện tham gia phiên tòa...

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội và đoàn thể của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải tại cơ sở. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư KN,TC, kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, đôn đốc các cấp, sở, ngành ở tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN,TC; việc thi hành các quyết định giải quyết KN,TC đã có hiệu lực pháp luật; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC; tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra tình trạng KN,TC kéo dài, vượt cấp.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; trong đó có 12 vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về KN,TC và phần mềm Cơ sở Dữ liệu báo cáo tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Phó