Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/HU ngày 03/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ huyện, không có tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, không phát sinh đơn thư vượt cấp, xảy ra “điểm nóng” trước và trong thời gian diễn ra Đại hội, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình Lê Văn Long, tỉnh Bình Thuận, vừa (ngày 22/7) có ý kiến chỉ đạo thực hiện hàng loạt nhiệm vụ:

Thủ trưởng các phòng, ban, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh và các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời xử lý tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để phát sinh tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường chỉ đạo, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh ngay từ khi mới phát sinh, không để công dân chờ đợi lâu dẫn đến bức xúc, khiếu nại đông người, vượt cấp trước và trong thời gian diễn ra Đại hội; xem xét giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài của cơ quan, đơn vị và địa phương mình (nếu có). Kịp thời báo cáo đầy đủ tình hình thực tế các vụ việc phức tạp của cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý để Chủ tịch UBND huyện có hướng chỉ đạo xử lý.

Công an huyện chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn huyện trước và trong thời gian diễn ra Đại hội chủ động có biện pháp ngăn chặn, hạn chế, giải tỏa công dân khiếu kiện tụ tập đông người không đúng quy định pháp luật; theo dõi, lập hồ sơ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp công dân lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo có hành vi kích động, lôi kéo, gây rối an ninh, trật tự.

Ban Tiếp công dân huyện giúp UBND huyện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, các trường hợp khó khăn vướng mắc thì đề xuất, tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết; đồng thời, lập danh sách các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhưng đến nay chưa giải quyết, tham mưu UBND huyện văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng giải quyết, tránh tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra Đại hội.

Chủ tịch Lê Văn Long giao Thanh tra huyện giúp UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có giải pháp đề xuất giúp các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND huyện thụ lý, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình Lê Văn Long yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương chậm thực hiện, không thực hiện văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân thì UBND huyện sẽ xử lý trách nhiệm và đánh giá xếp loại cuối năm./.

Bảo Bình