Trong tháng 7/2022, toàn tỉnh Kon Tum đã đã tiếp 40 lượt/54 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 199 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Trong đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 105/199 đơn, chiếm tỷ lệ 52,76%, đã được giải quyết xong 43/105 đơn, chiếm tỷ lệ 40,95%.

Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các lĩnh vực như: đất đai (23 lượt); chế độ chính sách (2 lượt); lĩnh vực khác (15 lượt). Hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 19 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 20 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 1 lượt.

Toàn tỉnh Kon Tum đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 12 cuộc với tổng số tiền sai phạm 32.991.000 đồng và 188.999 m2 đất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi toàn bộ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Ngân Nga