Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện nhiều các dự án có thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, dẫn đến phát sinh một số vụ việc phức tạp, đông người.

Tình hình kiến nghị, phản ánh có dấu hiệu gia tăng; các kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư (chiếm trên 80% số vụ việc) do cơ chế, chính sách thường xuyên thay đổi, còn tồn tại những bất cập; việc thu hồi đất để thực hiện dự án kéo dài, dự án chậm tiến độ gây bức xúc cho người dân có đất bị thu hồi dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo...

Việc bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân có nơi chưa được quan tâm đúng mức; biên chế được giao còn ít, một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vụ việc, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong tiếp công dân; cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân trong thời gian qua do yêu cầu công tác phải điều động sang vị trí công tác khác; số cán bộ, công chức được điều động về làm công tác tiếp công dân chưa được kịp thời bồi dưỡng vì vậy còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho công dân khi khiếu nại, phản ánh và hạn chế để xảy ra những vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, UBND tỉnh khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia với tư cách làm người tư vấn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, các vụ việc giải quyết khiếu nại đều cho phép luật sư tham gia khi được người khiếu nại ủy quyền theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, công tác bảo vệ người tố cáo, bí mật thông tin người tố cáo cũng được tỉnh Lạng Sơn rất chú trọng. Theo đó, thời gian qua, quá trình xác minh nội dung tố cáo không có trường hợp nào để lộ danh tính của người tố cáo, không có việc xử lý tố cáo có dấu hiệu tội phạm đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung, việc thực hiện quy trình về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết, thụ lý giải quyết, thời hạn, thời hiệu, hình thức giải quyết của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Các căn cứ áp dụng trong quá trình giải quyết được đảm bảo theo đúng các quy định và thực hiện nghiêm chỉnh việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết, công khai các quyết định giải quyết khiếu nại đảm bảo quy định; các kết luận nội dung tố cáo khách quan, công tâm; việc công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chính Bình