Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh ngày 25/11/2021 đã có văn bản cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của ông Phạm Đình Nhu, thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến tại Công văn số 363-CV/BNC ngày 21/10/2021), có nội dung: Khiếu nại Thông báo số 158/TB-TTT ngày 30/3/2021 của Thanh tra tỉnh về thông báo kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kết luận số 03/KL-UBND ngày 25/3/2021 đối với đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hà - Giám đốc và ông Đào Trung Thành - Kế toán kiêm nhiệm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vân Canh.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phạm Đình Nhu, căn cứ  các quy định  của  pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Trước đây, ông Phạm Đình Nhu có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hà - Giám đốc và ông Đào Trung Thành - Kế toán kiêm nhiệm Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Canh đã được các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kết luận số 03/KL- UBND ngày 25/3/2021 kết luận nội dung tố cáo của ông; đồng thời, giao Thanh tra tỉnh thông báo kết quả giải quyết cho người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 185/TB-TTT ngày 30/3/2021 về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 12/11/2021, Thanh tra tỉnh đã làm việc, giải thích rõ cho ông Phạm Đình Nhu biết kết quả giải quyết tố cáo, các quy định của pháp luật về tố cáo và yêu cầu ông Nhu cung cấp thêm các chứng cứ liên quan nội dung tố cáo.

Tuy nhiên, ông Nhu không cung cấp thêm hồ sơ, chứng cứ gì mới có liên quan đến nội dung tố cáo đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và không cung cấp được các căn cứ, chứng cứ chứng minh việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật.

Qua rà soát các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho thấy: Không có quy định về quyền của người tố cáo được khiếu nại về Kết luận nội dung tố cáo và Thông báo kết luận về kết quả giải quyết tố cáo; căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo: “Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết”.

Như vậy, đơn khiếu nại của ông Phạm Đình Nhu không đủ điều kiện để xem xét, thụ lý giải quyết.

Huyền Trịnh