Ông Nguyễn Văn Khanh (đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Ưu) ở tổ 16, khu vực 3, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn khiếu nại yêu cầu giải quyết bồi thường phần diện tích 177,8m2 thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 64, tại phường Nhơn Bình cho hộ gia đình ông (có giấy tờ do chế độ cũ cấp), do ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình.

Theo kết quả giải quyết bồi thường, thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, Nhà nước thu hồi phần diện tích 177,8m2 thuộc một phần thửa đất số 74, tờ bản đồ số 64 có tổng diện tích 1.476,8m2 được UBND phường Nhơn Bình xác nhận nguồn gốc đất tại Công văn số 297/UBND-ĐC ngày 22/10/2019, với nội dung: “Thửa đất số 74, tờ bản đồ chỉnh lý 1  (BĐĐC số 64), loại đất BCS, diện tích thu hồi 177,8m2, diện tích còn lại là 1.299m2 (thu hồi một phần thửa). Theo hồ sơ địa chính đăng ký thống kê năm 1998 là đất hoang bằng do Nhà nước quản lý. Hiện tại hộ ông Nguyễn Ưu khai báo kèm theo giấy tờ chế độ cũ, UBND phường Nhơn Bình không đủ chức năng để xác định vị trí giữa các loại giấy tờ cũ so với hồ sơ địa chính của thửa đất bị ảnh hưởng do GPMB và hộ ông Ưu không sử dụng liên tục vào mục đích ghi trên giấy tờ khai báo”.

Trên cơ sở xác nhận của UBND phường Nhơn Bình, Ban GPMB tỉnh không tính toán bồi thường, hỗ trợ phần diện tích 177,8m2 thuộc một phần thửa đất số 74, tờ bản đồ chỉnh lý 1 (BĐĐC số 64) cho hộ ông Nguyễn Ưu (ông Nguyễn Văn Khanh kê khai), vì thửa đất số 74, tờ bản đồ chỉnh lý 1 là đất hoang bằng do Nhà nước quản lý.

Không đồng ý với kết quả bồi thường của Ban GPMB tỉnh, ông Nguyễn Văn Khanh có đơn khiếu nại và được Ban GPMB tỉnh giải quyết trả lời tại Văn bản số 939/BGPMB-BT ngày 07 tháng 8 năm 2020, theo đó: Căn cứ xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường Nhơn Bình, Ban GPMB tỉnh không tính toán bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông đối với thửa đất số 74, tờ bản đồ chỉnh  lý 1 là đúng theo quy định.

Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban GPMB tỉnh, ông Nguyễn Văn Khanh gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh và rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, kết quả như sau: Theo bản đồ năm 1997 thể hiện thửa đất số 74, tờ bản đồ 64, diện tích 1.539,8m2, loại đất hoang.

Sổ địa chính của UBND phường Nhơn Bình thể hiện thửa đất số 74, tờ bản đồ 64, diện tích 1.539,8m2, loại đất hoang bằng chưa sử dụng do UBND phường quản lý. Trong sổ địa chính của UBND phường Nhơn Bình, phần ghi chép theo dõi các thửa đất của hộ ông Nguyễn Ưu sử dụng không có thửa đất số 74, tờ bản đồ 64, diện tích 1.539,8m2.

UBND phường Nhơn Bình xác nhận hộ ông Nguyễn Ưu là hộ nông nghiệp được Nhà nước cân đối giao quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, gồm: 8 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích được giao là 5.956,8m2. Đối với thửa đất số 74, tờ bản đồ 64, diện tích 1.539,8m2 của hộ ông Nguyễn Ưu thì phương án không cân đối giao quyền cho hộ của ông diện tích nêu trên (diện tích 5.956,8m2 đất nông nghiệp).

Hộ ông Nguyễn Ưu có nhà ở trên thửa đất số 95, tờ bản đồ 68, diện tích 360,1m2. Theo phương án giao quyền sử dụng đất, trước tiên UBND phường Nhơn Bình trừ 200m2 đất ở cho hộ ông Ưu; diện tích còn lại 160,1m2 là đất vườn thừa được đưa vào cân đối giao quyền cho hộ ông Ưu và bổ sung diện tích đất nông nghiệp khác cho đủ diện tích đất được giao quyền theo phương án.

Thửa đất số 74, tờ bản đồ 64, diện tích 1.539,8m2 là thửa đất bằng chưa sử dụng do UBND phường Nhơn Bình quản lý. Theo phương án giao quyền sử dụng đất nông nghiệp, UBND phường Nhơn Bình không cân đối giao quyền đối với loại đất sản xuất bấp bênh, đất thường hay sa bồi thuỷ phá, chỉ cân đối giao quyền cho các hộ dân đất hạng 6 trở lên.

Căn cứ hồ sơ địa chính và xác nhận của UBND phường Nhơn Bình về thửa đất số 74, tờ bản đồ 64, diện tích 1.539,8m2 (số liệu đo đạc hiện nay: 1.476,8m2) là loại đất bằng chưa sử dụng do Nhà nước quản lý, nay thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình thu hồi 177,8m2 (một phần của thửa đất), Ban GPMB tỉnh không tính bồi thường là đúng với quy định.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, quá trình sử dụng đất và kết quả đối thoại của Chánh Thanh tra tỉnh với ông Nguyễn Văn Khanh vào ngày 5/11/2020 (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6823/UBND-TD ngày 8/10/2020); đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khanh (đại diện hộ gia đình  ông Nguyễn Ưu) yêu cầu bồi thường phần diện tích 177,8m2 thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 64, tại phường Nhơn Bình cho hộ gia đình ông (có giấy tờ do chế độ cũ cấp) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Vì, căn cứ hồ sơ địa chính thì thửa đất này là loại đất bằng chưa sử dụng do Nhà nước quản lý, hộ ông Nguyễn Ưu không sử dụng liên tục vào mục đích ghi trên giấy tờ khai báo và khi thực hiện giao quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, UBND phường Nhơn Bình không xét giao thửa đất số 74, tờ bản đồ số 64 cho hộ ông Nguyễn Ưu sử dụng. Do đó, Ban GPMB tỉnh không tính bồi thường phần diện tích 177,8m2 thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 64 cho hộ ông Nguyễn Ưu là đúng theo quy định của pháp luật và chính sách bồi thường của UBND tỉnh.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 686/TTT-P3 ngày 2/10/2020 và Văn bản số 784/TTT-P3 ngày 9/11/2020; từ những nhận định và căn cứ trên; tại quyết định ký ngày 19/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khanh.

CTV Bảo Thạch