UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 301 ngày 23/2/2024 về việc giải quyết KN của ông Nguyễn Ngọc Linh, cư trú tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (lần hai).

Ông Linh KN Quyết định số 5463 ngày 4/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái về việc giải quyết KN của ông (lần đầu), cụ thể: KN việc UBND thành phố Yên Bái không áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 bằng việc bồi thường bằng đất khi gia đình ông vẫn có nhu cầu về đất ở.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đã ban hành Quyết định số 5463 về giải quyết các nội dung KN của ông Nguyễn Ngọc Linh, trong đó, kết luận nội dung KN khi UBND thành phố Yên Bái thu hồi đất ở nhưng bồi thường với giá quá thấp so với giá trị trường để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới (quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán) tại phường Yên Ninh và KN việc UBND thành phố không áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 79, Luật Đất đai vì gia đình vẫn có nhu cầu về đất ở là KN sai, không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND thành phố, ông Linh có đơn KN lần hai gửi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Ngày 15/1/2023, tổ xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã làm việc với ông Linh. Tại buổi làm việc, ông Linh không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho nội dung KN của mình ngoài các tài liệu đã được xác minh, thu thập trong quá trình giải quyết KN lần đầu.

Ngày 16/1/2023, tổ xác minh đã làm việc với UBND thành phố Yên Bái, UBND dân phường Yên Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, UBND thành phố Yên Bái và các cơ quan, đơn vị liên quan đều khẳng định việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết nội dung đơn KN của ông Linh là đảm bảo theo quy định của pháp luật và nhất trí với nội dung Quyết định giải quyết KN lần đầu số 5463 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái.

Ngày 1/2/2023, Sở TN&MT đã tổ chức đối thoại với ông Linh, tại buổi đối thoại, các cơ quan, đơn vị tham dự đều nhất trí với kết quả xác minh và kiến nghị của tổ xác minh; đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết KN lần hai, với nội dung: Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định giải quyết KN lần đầu số 5463 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái và đề nghị gia đình ông Linh chấp hành các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về phía ông Linh, sau khi thông qua biên bản đối thoại, ông không nhất trí với kết quả xác minh nhưng có ký vào biên bản đối thoại.

Trên cơ sở kết quả xác minh của tổ xác minh, căn cứ vào hồ sơ vụ việc, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kết luận: Nội dung ông Linh KN việc UBND thành phố Yên Bái không áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 cho gia đình ông bằng việc bồi thường bằng đất khi gia đình ông vẫn có nhu cầu về đất ở là không có căn cứ pháp luật để xem xét giải quyết, là vì:

Hộ ông Linh bị Nhà nước thu hồi đất ở nhưng không đủ điều kiện được hỗ trợ giao đất ở tái định cư vì không có nhà ở trên đất và không phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 83 Đất đai năm 2013; Điều 22 Nghị định số 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điều 19 Quyết định số 16 ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Yên Bái.

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hộ ông Linh đã xây dựng nhà ở trên diện tích đất quy hoạch, UBND phường Yên Ninh, UBND thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động và gia đình đã tự tháo dỡ công trình xây dựng.

Đối chiếu quy định, đồng thời xem xét hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Linh thì Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Yên Bái đã giải quyết đảm bảo theo đúng nguyên tắc được quy định tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 28 Quyết định số 16 ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 12 ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh).

Hộ ông Linh có hộ khẩu thường trú và sinh sống ổn định tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, có nhận chuyển nhượng đất quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp (thửa đất dự kiến thu hồi số 83, 84, thuộc tờ bản đồ địa chính số 71(403512-6-(7) tại phường Yên Ninh) toàn bộ diện tích đất gia đình nhận chuyển nhượng nằm trong quy hoạch nên không được phép xây dựng nhà ở.

Đến khi Nhà nước thu hồi để xây dựng khu đô thị mới thì hộ ông Linh có đất ở bị thu hồi nhưng diện tích này chưa đưa vào sử dụng để sinh sống ở ổn định trên thửa đất thu hồi.

Ngoài ra, tại điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định: "1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền". Tuy nhiên, thửa đất ở của hộ gia đình ông Linh bị thu hồi chưa đưa vào sử dụng, do vậy, không nằm trong phạm vi điều chỉnh của điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai 2013.

Từ những nhận định và căn cứ các quy định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái công nhận và giữ nguyên Quyết định số 5463 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái.

Bùi Bình