Ông Hoàng Tiến Khang - Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng cho biết, do xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, đề cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc KNTC của công dân.

Đồng thời có nhiều giải pháp và nỗ lực để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân.

Bên cạnh đó, công tác củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác giải quyết KNTC cũng được tăng cường. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã trong tỉnh đã tiếp 928 lượt/942 công dân, tiếp nhận 1.003 đơn thư­­KNTC, kiến nghị, phản ánh, (kỳ trước chuyển sang 81 đơn thư). Số đơn đã xử lý 994 đơn/1.003 đơn, đã giải quyết 32 đơn/35 đơn KN thuộc thẩm quyền đạt 91,4%, giải quyết 04 đơn/08 đơn TC thuộc thẩm quyền đạt 50%.

Cũng theo người đứng đầu Thanh tra tỉnh Cao Bằng, 6 tháng cuối năm 2022, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng cần triển khai nghiêm túc một số phương hướng, nhiệm vụ như sau: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, văn bản của Trung ương và tỉnh ủy.

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, giải KNTC nói riêng. 

Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền KNTC. Kiểm tra, chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về KNTC.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết KN, TC của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu khắc phục những yếu kém trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, trụ sở tiếp công dân cấp huyện, thành phố và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC theo quy định của pháp luật.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thi hành các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, người dân bức xúc. Đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tình trạng KNTC vượt cấp.

Theo đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

 

Trung Hà