Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố tiếp 1.890 lượt với 1.475 vụ việc, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, có 89 đoàn đông người với 82 vụ việc, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021.

Số vụ việc thuộc thẩm quyền qua tiếp công dân 904 vụ việc, trong đó: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tiếp 172 lượt với 153 vụ việc, trong đó có 12 đoàn đông người với 11 vụ việc. Ủy quyền cho các phó thủ trưởng tiếp 37 lượt với 36 vụ việc, trong đó có 8 đoàn đông người với 4 vụ việc.

Số lần tiếp công dân cấp thành phố là 129 lần, 112 vụ việc. Cấp quận, huyện tiếp 1.522 lượt, 1.267 vụ việc. Cấp sở, ngành tiếp 239 lượt, 96 vụ việc.

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thành phố luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại kỳ báo cáo, số công dân đăng ký được tiếp, số đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có xu hướng giảm so với cùng kỳ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong đó, thủ trưởng đơn vị đã tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại theo quy định, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh, chính trị ổn định, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hạn chế tình trạng tập trung đông người, phức tạp, gửi đơn vượt cấp lên Trung ương.  

Tuy nhiên, việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số địa phương, sở, ngành còn hạn chế. Tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người trên địa bàn thành phố còn chậm. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm; một số đơn vị, người đứng đầu chưa thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân định kỳ và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại chưa được chú trọng; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo cơ bản đảm bảo, nhưng chưa dứt điểm, kịp thời, một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của thành phố nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao; đội ngũ cán bộ chuyên sâu về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nơi còn thiếu, chất lượng còn hạn chế.

Nguyên nhân do người đứng đầu một số sở, ngành, quận, huyện chưa tích cực tiếp nhận và giải quyết kịp thời, ngại va chạm, ngại đối thoại trực tiếp với người dân.

Chưa có cơ chế xử lý nghiêm đối với các trường hợp thủ trưởng các đơn vị sở, ngành, quận, huyện khi không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.

Số lượng biên chế ngành Thanh tra thành phố còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu và khối lượng công việc được giao.

Chánh Thanh tra thành phố yêu cầu người đứng đầu các địa phương chủ động nắm tình hình trên địa bàn quản lý, đặc biệt những địa phương tiềm ẩn phát sinh vụ việc đông người, phức tạp phải chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người ở Trung ương.

Tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương theo Văn bản số 3581/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ.

Kim Thành