Tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc KN,TC

11 tháng của năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tiếp 1.554 lượt công dân. Toàn tỉnh có 6 đoàn đông người (gồm 3 đoàn tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; 1 đoàn tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 2 đoàn tại huyện Lục Yên).

Riêng tại Thanh tra tỉnh đã tiếp 33 lượt công dân với 35 người đến thực hiện quyền KN,TC, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; thực hiện thường trực tiếp công dân phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh Yên Bái; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết kịp thời KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp

Cùng với đó, toàn tỉnh tiếp nhận 1.860 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có 1.635 đơn đủ điều kiện xử lý.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 54 đơn, trong đó có 26 đơn đủ điều kiện xử lý, có 1 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, 25 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra tỉnh xem xét, giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định.

Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao tham mưu, xử lý 14 đơn của công dân, kết quả: Đã tham mưu xử lý 12 đơn (đạt 85,7%); còn lại 2 đơn đang được xem xét, tham mưu giải quyết theo quy định (trong hạn).

Đối với 84 đơn KN,TC thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết 5 vụ việc KN thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham mưu giải quyết 4 vụ việc, trong đó: 2 vụ việc Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan để vận động công dân rút KN, giúp Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh tiết kiệm thời gian, trình tự, thủ tục trong giải quyết KN; hiện tại còn 1 vụ việc đang tham mưu giải quyết theo định quy định

Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, KN,TC được quan tâm thực hiện

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái Nguyễn Kiều Phương cho biết, 11 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, KN,TC tiếp tục được Thanh tra tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tốt.

Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp công dân, giải quyết KN,TC được thực hiện thường xuyên, với mục tiêu không để phát sinh điểm nóng, tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN,TC, phục vụ đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN,TC từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái"; tham mưu, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kết luận số 324 ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc giải quyết các vụ việc KN,TC, kiến nghị, phản ánh phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ban hành văn bản hướng dẫn UBND huyện Trấn Yên thực hiện xử lý, giải quyết đơn của công dân theo đúng quy định; tham gia ý kiến giải quyết vụ việc KN phức tạp trên địa bàn huyện Văn Yên; tham gia ý kiến kết quả xét duyệt nguồn gốc đất đai để giải quyết 1 vụ việc của công dân huyện Yên Bình.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ban hành 152 văn bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, KN,TC, trong đó 68 văn bản liên quan đến công tác quản lý, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn; 84 văn bản hướng dẫn, đôn đốc giải quyết, đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết KN,TC kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bùi Bình