Bà Trần Như Băng khiếu nại, yêu cầu xem xét giao nền tái định cư và bồi thường san lấp cát với giá 280.000 đồng/m3 do việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng và Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917.

Ngày 11/1/2024, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Trần Như Băng. Trong đó, có nội dung: Giữ nguyên Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 của UBND quận Bình Thủy về việc thu hồi đất của bà Trần Như Băng, Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 của UBND quận Bình Thủy về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với bà Trần Như Băng và Công văn số 2903/UBND-BTCD ngày 3/7/2023 của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy về việc trả lời đơn của bà Trần Như Băng, không chấp nhận đơn khiếu nại ngày 27/9/2023 của bà Trần Như Băng do không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Theo kết luận tại quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2), quá trình thu hồi đất, UBND quận Bình Thủy đã ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường cho bà Trần Như Băng theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, bà Băng còn khiếu nại nội dung về yêu cầu giao nền tái định cư và nâng giá bồi thường san lấp cát.

Về nội dung yêu cầu giao (cấp) nền tái định cư, trường hợp của bà Băng có đất ở, không có nhà bị ảnh hưởng dự án, không phải di chuyển chỗ ở. Cho nên, không đủ điều kiện để giải quyết chính sách tái định cư theo quy định. Việc bà Băng yêu cầu được giao nền tái định cư là không có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Vì vậy, UBND quận Bình Thủy đã xem xét bán một nền tái định cư cho bà Băng là đúng quy định pháp luật.

Đối với yêu cầu bồi thường san lấp cát thì không có quy định bồi thường mà chỉ có hỗ trợ. Việc UBND quận Bình Thủy chỉ hỗ trợ chi phí san lấp cát với giá 60.000 đồng/m3 cho bà Trần Như Băng là đúng quy định. Bà Băng yêu cầu bồi thường cát san lấp với giá 280.000 đồng/m3 là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định: Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 11/1/2024 của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Như Băng (lần đầu) là phù hợp với quy định của pháp luật.

Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Trần Như Băng về yêu cầu giao nền tái định cư và nâng giá bồi thường san lấp cát do không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2), nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì bà Trần Như Băng có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thu Huyền