Được thành lập ngày 7/11/1948, trải qua chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện

 Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, công tác xây dựng Đảng đã và đang được Đảng bộ Khối triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu.

Trong đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Tiến hành tổng kết thực tiễn và lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện, như: Nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước mang lại hiệu quả thiết thực.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận 21 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện.

Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

 Nhấn mạnh phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm được giao.

Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt là trong thời gian gần đây đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tích cực phòng chống, khắc phục dịch bệnh Covid-19; tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền và xây dựng Biển đảo Việt Nam.

Với những đóng góp trong suốt chặng đường 75 năm qua, Đảng bộ Khối và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trở thành niềm vinh dự, tự hào của tập thể, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình rèn luyện và trưởng thành.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ Khối luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh.

Để đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng

Theo Bí thư Đảng ủy Khối, mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng để đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: "Các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên".

Cần động hơn nữa việc xây dựng các quy chế, quy định và những điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng các cấp ngay từ chi bộ để tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể lưu ý.

Thanh Thanh