Chiều ngày 17/5, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ.

Làm việc tại tổ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đến 16 giờ cùng ngày, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo các đề cương báo cáo, trong đó có Đề cương Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quá trình thảo luận Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần đặc biệt làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Dự kiến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta.

Về Chỉ thị số 35, thời gian qua Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết, khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã xây dựng dự thảo chỉ thị mới trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

Ông đặc biệt lưu ý thảo luận về cơ cấu, số lượng cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp uỷ tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp uỷ tỉnh, thành phố (về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp uỷ khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam); về bầu cử cấp uỷ và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên...

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII làm việc đến ngày 18/5.

Hương Giang