Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã công bố Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Đây là quyết định mang tính lịch sử và đánh dấu bước ngoặt mới của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Quyết định số 120-QĐ/TW nêu rõ: Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện các quy định của Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Theo Quyết định số 120-QĐ/TW, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ chủ trì phối hợp xây dựng các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến MTTQ Việt Nam; đề xuất trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan của tổ chức thành viên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc.

Phối hợp với cơ quan chức năng, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công tác bảo tàng, giám sát và phản biện xã hội...

Quyết định số 120-QĐ/TW đã quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; mối quan hệ công tác giữa Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính rất quan trọng, làm thay đổi căn bản cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, cùng với những quy định mới về cơ cấu tổ chức Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, quyết định đã nhấn mạnh tới vai trò Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc thành lập các hội đồng tư vấn, thực hiện chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, cộng tác viên phục vụ cho hoạt động của MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực là đầu mối phối hợp công tác với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến đã lưu ý và đề nghị các ban, đơn vị trong cơ quan cần đề cao tinh thần tham mưu, phối hợp nghiên cứu để nâng cao hơn nữa nhiệm vụ của các ban chuyên môn; phát huy năng lực của đội ngũ tham mưu, huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của từng ban, đơn vị.

Thanh Thanh