Ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc

Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, năm 2023 công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai sâu rộng.

Công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được chỉ đạo thống nhất, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Công tác quản lý, sử dụng Internet, mạng xã hội, ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ngày càng kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 các cấp được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng được tăng cường. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường sức đề kháng và khả năng nhận diện trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần ổn định an ninh - trật tự, an toàn xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của mỗi địa phương và với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch một cách có bài bản, quyết liệt, toàn diện và rất hiệu quả. Chủ động tham mưu ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện; đặc biệt cũng đã coi trọng việc xây dựng lực lượng, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên và cho lực lượng của Ban Chỉ đạo.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; coi trọng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch và huy động sự vào cuộc của các cơ quan báo chí trong tỉnh, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong năm, thông tin các thông tin chính thống qua các hội nghị, hội thảo, thông qua các cơ quan báo chí, các báo cáo viên, tuyên truyền viên, các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook... tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Cùng với đó, tuyên truyền nhiều gương vượt khó vươn lên, những việc làm nghĩa tình trong cuộc sống, quan tâm chăm sóc người nghèo, đối tượng chính sách. Một số vụ việc khiếu kiện phức tạp cũng được thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây hiểu nhầm, kích động...

Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch có sự phối hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ngành, các địa phương trong tỉnh và cả các tỉnh bạn. Năm 2023, đã tổ chức sơ kết thành công việc triển khai Nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh, từ đó rút ra bài học và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt trong giai đoạn tới. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ này. Đồng thời, tiếp tục khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm xấu độc là công việc thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, là trách nhiệm của cấp ủy, của tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, của Nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt coi trọng cung cấp thông tin kịp thời, chính thống để định hướng, dẫn dắt dư luận trước các sự kiện, những vấn đề nảy sinh để tạo động lực, tạo thế chủ động trong đấu tranh, đồng thời thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chỉ rõ những luận điểm sai trái và có bài viết phản bác, có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn rõ ràng. Tiếp tục tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái, thù địch và quan trọng là phải tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện, cảnh báo các thông tin, quan điểm sai trái sớm, nhất là trên mạng.

Đoàn kết thống nhất bảo vệ tốt an ninh chính trị                                                    

Ông Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 TP Sầm Sơn cho biết: Trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo 35 TP Sầm Sơn đã kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức 22 lớp bồi dưỡng, cảm tình đảng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức 3 buổi nói chuyện truyền thống cho gần 1.600 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố; hơn 9.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII”; tăng cường kiểm tra, giám sát; công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp kiểm tra 12 lượt tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra cơ sở đã kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 4, khai trừ 17 đảng viên; vận dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quá trình thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo 35 TP Sầm Sơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy và của thành phố. Đồng thời, xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng, do vậy ngoài kênh truyền thông chính thống, các cấp, ngành, địa phương đã rất chú trọng mạng xã hội và đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 TP Sầm Sơn sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngoài thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo, cấp uỷ. Ban Chỉ đạo 35 TP thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường công tác đối thoại với Nhân dân; tuyên truyền khai thác sử dụng các trang mạng xã hội hiệu quả, đúng mục đích.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ công tác 35 nắm chắc tình hình tại cơ sở, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tuyên truyền, vận động để Nhân dân sắp xếp lại bến thuyền phía Đông đường Hồ Xuân Hương đảm bảo mỹ quan, sạch đẹp (khu vực trước quảng trường biển); kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xử lý kịp thời, triệt để, dứt điểm các vụ xảy ra tại địa phương, đơn vị. Công an TP và các đơn vị trong khối nội chính tập trung phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc hại; đấu tranh, loại bỏ các trang đăng tải thông tin sai sự thật. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan và Đài Truyền thanh TP tăng cường tuyên truyền các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội...

Văn Thanh