Cụ thể, Tổ kiểm tra công vụ của tỉnh đã kiểm tra: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang; Phòng Nội vụ huyện Hiệp Hòa; 2 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Việt Yên, Hiệp Hòa; Trạm Y tế xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa; UBND xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng; UBND xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên; UBND xã Thái Đào, huyện Lạng Giang; UBND xã Phương Sơn, huyện Lục Nam; UBND xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

Qua kiểm tra thấy, cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành đúng thời giờ làm việc, đi muộn, tại tời điểm kiểm tra vắng mặt không rõ lý do như UBND xã Nội Hoàng, UBND xã Lương Phong.

UBND xã Thái Đào, và UBND xã Phương Sơn chưa niêm yết số điện thoại đường dây nóng theo quy định.

Trạm Y tế xã Lương Phong, UBND xã Phương Sơn, UBND xã Thái Đào, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phòng làm việc chưa gọn gàng, sạch sẽ.

Phòng làm việc có từ 2 công chức chưa có biển tên chức danh như UBND phường Tăng Tiến, UBND xã Phương Sơn.

Công chức bộ phận một cửa huyện Hiệp Hoà không đeo thẻ công chức khi thực thi nhiệm vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Lương Phong chưa trang bị đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định.

Những tồn tại hạn chế nêu trên đã được Tổ kiểm tra lập biên bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị có giải pháp khắc phục ngay, đồng thời tiến hành phản ánh trực tiếp đưa lên phương tiện thông tin đại chúng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang tuyên truyền để rút kinh nghiệm cho các cơ quan, đơn vị khác.

Tổ kiểm tra công vụ của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc là 245 lượt. Qua đó, Tổ kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các tồn tại hạn chế như không đeo thẻ công chức, sắp xếp phòng làm việc, thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tăng cường phối hợp với Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng quy định các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên và tuyệt đối không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc.

Hoàng Long