Trong năm 2024, mục tiêu là tiết kiệm tối thiểu 2,1% tổng điện năng tiêu thụ (tỷ lệ được tính dựa trên sản lượng điện tiết kiệm năm 2024 EVN giao cho EVNCPC tại Văn bản số 6474 là 497 triệu kWh và sản lượng điện thương phẩm năm 2024, dự kiến các Cty Điện lực (CTĐL) thực hiện theo phương án điều hành).

EVNCPC chỉ đạo lãnh đạo các CTĐL báo cáo trực tiếp với UBND/Sở Công thương các tỉnh/TP khu vực miền Trung và Tây Nguyên về tình hình cung cấp điện năm 2024.

Hàng tháng, các CTĐL và các ĐL trực thuộc tổng hợp, gửi báo cáo Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND các cấp tỉnh/TP, phường/quận, huyện/xã quản lý trực tiếp về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (HCSN), chiếu sáng công cộng (CSCC), sản xuất công nghiệp (SXCN) và kinh doanh dịch vụ (KDDV) trên địa bàn, kèm theo đề xuất, kiến nghị để để UBND các cấp chỉ đạo và điều hành công tác tiết kiệm điện (TKĐ) trên địa bàn.

Ngoài ra, các CTĐL/ĐL gửi thông báo trực tiếp (bằng văn bản hoặc phương thức điện tử) tới các khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng hơn so cùng kỳ.

Phối hợp cùng với Sở Công thương/UBND các tỉnh/TP phát động chương trình “Hộ gia đình TKĐ” hoặc “Gia đình xanh”. Mỗi CTĐL thực hiện tối thiểu với 8.000 lượt hộ gia đình/năm.

Tổ chức ký cam kết với 100% các nhóm khách hàng HCSN, CSCC, SXCN, KDDV thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu tiết kiệm điện nêu tại Chỉ thị 20 cua Thủ tướng Chính phủ về TKĐ.

Làm việc trực tiếp với tất cả các khách hàng sản xuất (có mức tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) để tuyên truyền kế hoạch cung cấp điện năm 2024, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích tất cả các khách hàng ký các thỏa thuận sau: Đăng ký công suất, điện năng sử dụng của 12 tháng năm 2024 sát với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng, tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện, tham gia các sự kiện DR tự nguyện phi thương mại (theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT của Bộ Công thương). 

Rà soát các khách hàng sử dụng điện lớn (từ 1 triệu kWh/năm trở lên) chưa ký kết thỏa thuận tham gia các sự kiện DR tự nguyện phi thương mại hoặc thỏa thuận đã ký hết hiệu lực để thực hiện ký mới/gia hạn với khách hàng và cập nhật thông tin lên chương trình DRMS.

Bố trí cán bộ phối hợp với EVNICT, Ban Kinh doanh EVNCPC trong quá trình khởi tạo và rà soát thông tin khách hàng theo từng nhóm TKĐ trên DRMS.

N. Phê