Theo đó, Nhà máy đã xây dựng Kế hoạch số 2196/KH-NĐVT4 ngày 13/9/2023 về việc triển khai thực hiện Tháng hành động ATGT của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2023. Nhà máy đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến tất cả CBCNV/NLĐ của Nhà máy với kết quả 100% CBCNV/NLĐ của Nhà máy đã tham gia theo Báo cáo số 830/ATMT ngày 01/10/2023.

Nhà máy ban hành Quyết định số 1127/QĐ-NĐVT4 ngày 21/10/2023 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô tả các vị trí chức danh của các phòng, phân xưởng trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Theo đó các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về công tác ATGT gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý về ATGT. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các Đơn vị trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Nhà máy đã xây dựng các chỉ tiêu về ATGT và quán triệt tất cả hành vi vi phạm ATGT đều được tổng hợp để phân tích như: 100% người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông tự giác cung cấp thông tin cho đơn vị để phân tích, phổ biến, tránh vi phạm lặp lại”. Và quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên không được có hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

 Yêu cầu CBCNV gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm trật tự, ATGT, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm trật tự, ATGT.

Hàng năm Nhà máy đã tổ chức ký cam kết an toàn khi làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 theo Thông báo số 48/TB-NĐVT4 ngày 06/01/2023 về việc thực hiện ký cam kết “AN TOÀN LAO ĐỘNG” khi làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2023. Tất cả các đơn vị, CBCNV/NLĐ của Nhà máy thực hiện ký cam kết “không vi phạm pháp luật về ATGT, tuân thủ các quy định về ATGT trên đường thực hiện nhiệm vụ và đi làm/đi về”. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về ATGT được tổng hợp, phân tích và phổ biến đến tất cả CBCNV/NLĐ của Nhà máy.

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV về bảo đảm trật tự, ATGT

 Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Nhà máy đã xây dựng nội dung tuyên truyền bằng video, hình ảnh, slide và bài kiểm tra sát hạch đối với tất cả CBCNV/NLĐ của Nhà máy về các quy định về ATGT, các tình huống tai nạn giao thông và biện pháp phòng tránh, an toàn khi tham gia giao thông. 100% CBCNV/NLĐ của Nhà máy đã tham gia học tập, nghiên cứu.

 Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm trật tự, ATGT.

Nhà máy đã xây dựng Kế hoạch số 457/KH-NĐVT4 ngày 08/3/2023 về việc triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023 và nhiều kế hoạch triển khai cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện tại Báo cáo số 2661/BC-NĐVT4 ngày 04/11/2023 về việc tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2023.

Phát động và thực hiện phong trào “Xây dựng văn hóa giao thông xanh, sạch, an toàn” và các phong trào vận động chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT.

Kế hoạch mục tiêu công tác an toàn và kế hoạch Tháng hành động ATGT năm 2023 của Nhà máy đã triển khai đến tất cả CBCNV/NLĐ nhằm tuyên truyền đến tất cả CBCNV/NLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về ATGT, chấp hành đúng quy định của pháp luật về ATGT.

 Tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông.

Nhà máy xây dựng các Kế hoạch cụ thể với những chỉ tiêu cụ thể, nội dung rõ ràng, văn hóa khi tham gia giao thông của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT bị cấm, các lỗi vi phạm ATGT thường gặp, các biển cảnh báo về ATGT,… Kết quả 100% CBNCV/NLĐ của Nhà máy được phổ biến, tuyên truyền, tham gia kiểm tra, sát hạch kiến thức pháp luật về ATGT trong năm 2023.

Phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông.

Nhà máy đã xây dựng kế hoạch mục tiêu công tác an toàn; kế hoạch triển khai tháng hành động ATGT năm 2023 của Nhà máy với các video, hình ảnh, slide về kỹ năng lái xe an toàn, an toàn khi tham gia giao thông; các tình huống tai nạn giao thông và biện pháp phòng trách; các quy định pháp luật về ATGT đến tất cả CBCNV/NLĐ của Nhà máy, 100% CBCNV/NLĐ của Nhà máy đã tham gia học tập, nghiên cứu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu.

Nhà máy đã tổ chức khóa đào tạo vận hành cần trục ô tô (số lượng tham gia 16 người); khóa đào tạo điện xe – máy cơ bản cho CBCNV/NLĐ lái xe cơ giới (số lượng tham gia 29 người) thuộc Phân xưởng Nhiên liệu - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong năm 2023 theo Quyết định 1235/QĐ-NĐVT4 ngày 13/11/2023 nhằm đào tạo, huấn luyện vận hành an toàn, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho CBCNV/NLĐ được giao nhiệm vụ vận hành xe cơ giới của Nhà máy.

Vận động CBCNV sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang sử dụng các phương tiện giao thông xanh

Nhà máy đã bố trí xe đưa đón CBCNV/NLĐ đi làm việc và tuyên truyền, phố biến CBCNV/NLĐ sử dụng xe đưa đón của Nhà máy để đảm bảo an toàn giao thông khi đi làm/đi về theo Thông báo số 598/TB-NĐVT4 ngày 25/03/2021 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 về việc thời gian xe đưa đón đi ca, hành chính và thay đổi tuyến đường và bổ sung địa điểm đón CBCNV.

Thực hiện theo Văn bản số 7151/EVN-AT ngày 16/12/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc mục tiêu, chỉ tiêu công tác an toàn năm 2023, Nhà máy đã xây dựng kế hoạch số 30/KH-NĐVT4 ngày 05/01/2023 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 về việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác an toàn năm 2023 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xây dựng các chỉ tiêu về công tác ATGT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phổ biến, tuyên truyền đến tất cả CBCNV/NLĐ.

Trà Vân