Về nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện, EVNCPC yêu cầu các đơn vị xây dựng các kịch bản cung ứng điện và phương án ngừng giảm cung cấp điện trong giai đoạn mùa khô 2024 tương ứng với tăng trưởng phụ tải theo điều kiện bình thường và cực đoan của thời tiết trên địa bàn và các kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá, phân tích các thuận lợi và khó khăn vướng mắc (nếu có) trong công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2024, đề xuất các giải pháp cụ thể, trọng tâm đảm bảo đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân; báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy trong các điều kiện thời tiết cực đoan như bão lũ, nắng nóng kéo dài; không để xảy ra các sự cố chủ quan.

Các đơn vị cần tiếp tục rà soát việc thực hiện quy định tại thông tư của Bộ Công Thương đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

Đối với nhiệm vụ tiết kiệm điện (TKĐ), truyền thông, EVNCPC yêu cầu các đơn vị tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất trên phạm vi quản lý về tình hình cung ứng điện và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp và người dân nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp, triệt để TKĐ.

EVNCPC giao các đơn vị làm việc với Sở Công Thương và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương triển khai công tác TKĐ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy mạnh TKĐ và truyền thông. Chú trọng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động và ký cam kết cụ thể đối với từng nhóm đối tượng khách hàng. Tích cực làm việc với các nhóm khách hàng, các tổ chức chính trị - xã hội, trung tâm thương mại, giải trí,… còn nhiều tiềm năng tiết kiệm điện.

EVNCPC cũng đề nghị các Công ty Điện lực thành viên chủ động, sáng tạo trong triển khai các chương trình TKĐ đảm bảo hiệu quả; vận dụng các chi phí được quy định trong quy chế sản xuất - kinh doanh điện của ngành; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của UBND các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn và nguồn lực xã hội khác… để cùng tham gia triển khai các chương trình TKĐ đạt hiệu quả cao.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ về công tác điều chỉnh phụ tải, trong đó chú ý thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo Sở Công Thương các tỉnh, TP về công tác điều chỉnh phụ tải (DR). Làm việc với các khách hàng tiêu thụ điện lớn (từ 1 triệu kWh/năm trở lên) để dịch chuyển thời gian sản xuất tránh giờ cao điểm của hệ thống trong các tháng mùa khô 2024. Rà soát các khách hàng tiêu thụ điện lớn chưa ký thỏa thuận tham gia chương trình DR và thỏa thuận tiết giảm từ 30%-50% vào các khung giờ cao điểm khi hệ thống yêu cầu hoặc thỏa thuận đã ký hết hiệu lực/sắp hết hiệu lực để ký kết thoả thuận mới.

Ngoài ra, các Công ty Điện lực thành viên cũng được yêu cầu tuyên truyền đến khách hàng về chương trình DSM nói chung và chương trình DR phi thương mại nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng hiểu rõ, tham gia chương trình.

N. P