Ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 khẳng định,  đoàn viên thanh niên giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt ở đơn vị, các vị trí quan trọng trong dây chuyền sản xuất của nhà máy. Do đó, có thể nói Nhà máy phát triển ổn định, bền vững một phần là nhờ lực lượng đoàn viên thanh niên. Do đó, có thể nói, nhà máy phát triển ổn định, bền vững một phần là nhờ lực lượng đoàn viên thanh niên".

Với phương châm: Khát vọng - Tiên phong - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo, BCH Đoàn của nhà máy đề ra các nội dung: Khơi dậy khát vọng thanh niên, xây dựng và hình thành giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng lớp thanh niên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống.

Tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, kiên quyết khắc phục những yếu kém, củng cố về tổ chức Đoàn. Không ngừng đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn.

Tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo động lực thúc đẩy phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà máy, góp phần xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ngày càng phát triển nhanh và ổn định. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Thi đua, học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, đáp ứng với yêu cầu công tác quản lý, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

T.V