Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp cơ quan TTCP gồm các đơn vị: Trung tâm Thông tin, Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra. Năm nay, Trung tâm Thông tin đảm trách Khối trưởng.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Khối trưởng năm 2021) cho biết, với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, phong trào thi đua năm 2021 của Khối gắn với truyền thống hơn 75 năm Thanh tra Việt Nam và các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2021; tổ chức triển khai phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong khối thi đua, các đơn vị sự nghiệp phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Thanh tra.

Tổ chức phong trào trong các đơn vị phải đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Qua phong trào thi đua phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn của ngành, của đơn vị.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể viên chức, người lao động của khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP.

Tại buổi phát động phong trào thi đua năm 2021, các đơn vị thuộc Khối đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động đăng ký được đánh giá phân loại lao động "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, trong đó, có 30% được phân loại lao động "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 25 đơn vị cấp phòng thuộc Khối đăng ký được đánh giá phân loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ", "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2021; đăng ký danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc; 5 đơn vị trong Khối hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ công tác được giao năm 2021.

leftcenterrightdel
 Ảnh: TQ
 

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, Khối các đơn vị sự nghiệp tập trung làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề thi đua năm 2021, động viên viên chức trong toàn Khối quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác năm 2021 theo nghị quyết, kế hoạch của Ban Cán sự Đảng, của TTCP và của từng đơn vị.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi. Kịp thời phát hiện, biểu dương tấm gương điển hình tiên tiến.

Thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong khối trên các lĩnh vực hoạt động. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị sự nghiệp trong Khối và các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đặc biệt là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Các chỉ tiêu thi đua đăng ký phấn đấu của các đơn vị trong Khối:

Trung tâm Thông tin: Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của TTCP; Bằng khen của Tổng TTCP.

Trường Cán bộ Thanh tra: Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của TTCP; Bằng khen của Tổng TTCP; Cờ Thi đua của Chính phủ.

Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra: Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của TTCP; Bằng khen của Tổng TTCP; Cờ Thi đua của Chính phủ.

Báo Thanh tra: Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của TTCP; Bằng khen của Tổng TTCP.

Tạp chí Thanh tra: Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Tổng TTCP. 

Trần Quý