Theo kế hoạch hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 được Thanh tra Chính phủ (TTCP) gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, trong công tác thanh tra, TTCP sẽ tập trung hoàn thiện, ban hành kết luận các cuộc thanh tra trước và trong năm 2020 đã kết thúc.

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiên chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên, khoáng sản và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), phòng, chống tham nhũng (PCTN), thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của một số doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TTCP cũng sẽ tiếp tục thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011- 2017 theo Nghị định số 73 của Chính phủ và thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị theo yêu cầu của Nghị quyết số 116.

Ngoài ra, TTCP còn thực hiện thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao hoặc do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thẩm định kết luận thanh tra của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh khi cần thiết.

Đối với thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, theo hướng dẫn của TTCP, sẽ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; tập trung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC, PCTN của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; công khai kế hoạch thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành,q uyê định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ đối với cấp tỉnh theo quy định; hướng dẫn thanh tra sở tiến hành thanh tra pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực.

Thanh tra việc quản lý vốn, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; thanh tra về phòng, chống rửa tiền trên một số lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, kinh doanh bất động sản…

Còn thanh tra tỉnh, TP triển khai thực hiện thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KN,TC, PCTN của giám đốc sở, và chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc KN phức tạp, đơn thư TC tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban ngành cấp tỉnh, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực xã hội quan tâm.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; thanh tra về phòng, chống rửa tiền, việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: LP

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, theo kế hoạch, toàn ngành Thanh tra tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%...

Trong công tác PCTN, triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài Nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn đề nghị thanh tra các bộ, ngành chủ động căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng TTCP và yêu cầu công tác quản lý Nhà nước của bộ, UBND cấp tỉnh… xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 trình bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, thủ trưởng các cơ quan thanh tra cần quan tâm phối hợp để hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Có giải pháp chủ động tránh chồng chéo giữa kế hoạch thanh tra của đơn vị mình với kế hoạch thanh tra của TTCP và với kế hoạch kiểm toán. Thủ trưởng cơ quan thanh tra chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước để trao đổi, thống nhất xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm toán.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị kế hoạch thanh tra năm 2021 sau khi được phê duyệt gửi về cơ quan thanh tra cấp trên, Kiểm toán Nhà nước đồng thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và các quy định, quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của ngành Thanh tra.

Lê Phương