Trước đó, ngày 11/6/2019, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của Khu du lịch sinh thái Long Hải thuộc Công ty Long Hải tại khu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty này không xây dựng hệ thống xử lý nước thải để thu gom, xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động, toàn bộ nước thải cho tự thấm vào môi trường.

Kết quả phân tích mẫu nước thải lấy tại hố gas tự thấm khu vực bếp cho thấy Công ty Long Hải đã có hành vi xả nước thải có các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày. Cụ thể, thông số BOD5 vượt 1,6 lần; Amoni vượt 1,07 lần; tổng Colifrom vượt 22 lần.

Với những vi phạm trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định xử phạt Công ty Long Hải 312 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong 6 tháng. Công ty Long Hải chỉ được hoạt động trở lại khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Ngoài ra, Công ty Long Hải còn bị buộc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận; chi trả chi phí trưng cầu giám định phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật theo định mức đơn giá hiện hành.

Cảnh Nhật