Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 1,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi hơn 843 triệu đồng (đã thu hồi 256,4 triệu đồng); xử lý khác 771,9 triệu đồng; kiến nghị, yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm; đã xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách Nhà nước 268,4 triệu đồng đối với 15 tổ chức và 202 cá nhân.

Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 556 lượt công dân/422 công dân; tiếp nhận 64 đơn khiếu nại, tố cáo (48 đơn khiếu nại và 16 đơn tố cáo). Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp là 33 đơn (trong đó tồn từ quý III chuyển sang là 12 đơn), gồm 29 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo.

Qua phân loại xử lý, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực hành chính có 33 đơn. Theo trình tự giải quyết, có 10 đơn chưa được giải quyết, 15 đơn giải quyết lần đầu, 8 đơn giải quyết lần 2. Đã ban hành 11 văn bản hướng dẫn công dân, 28 văn bản chuyển đơn đến UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành để giải quyết theo thẩm quyền quy định, 13 văn bản đôn đốc việc giải quyết.

Lê Phương