Trong thời kỳ thanh tra, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2022, Giám đốc Sở đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, các kế hoạch còn có nội dung về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được cụ thể hóa để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ như: Việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Sở; việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công tác kiểm tra nội bộ trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Năm 2020, Sở không xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của UBND tỉnh về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong khi đó, việc kê khai tài sản, thu nhập còn có thiếu sót như không ghi đầy đủ thông tin về quyền sử dụng thực tế đối với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Các bản kê khai tài sản hằng năm kê khai thiếu mục 10, tổng thu nhập giữa hai lần kê khai, kê khai biến động tăng, giảm tài sản chưa đúng mẫu quy định.

Hằng năm, Sở đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tuy nhiên qua thanh tra cho thấy, Sở còn có hạn chế, thiếu sót như kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 quy định vị trí chuyển đổi không đúng đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng, cần được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Tiếp đó, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm còn có hạn chế, thiếu sót, cần được nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Cụ thể, năm 2020, 2021, khi rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, Sở không tiến hành thực hiện bước 1, bước 2 theo quy định tại điểm 2, phần III, mục B Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đối với 2/2 trường hợp bổ nhiệm năm 2020 (Quyết định số 48/QĐ-SNgV ngày 26/6/2020 bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Lãnh sự, Hợp tác quốc tế và Quyết định số 49/QĐ-SNgV ngày 26/6/2020 bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng): Tại bước 2 (hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng) đã công bố kết quả kiểm phiếu tín nhiệm, là không đảm bảo quy định. Theo quy định, kết quả kiểm phiếu tín nhiệm không được công bố tại cuộc họp; 2/2 hồ sơ bổ nhiệm không có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định về thành phần hồ sơ bổ nhiệm tại Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Qua xem xét cho thấy, ngày 6/8/2020, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh có Công văn số 18-CV/ĐUK thống nhất một số nội dung thực hiện một số nội dung phục vụ thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị, trong đó có hướng dẫn quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị. Mặt khác, Phó Chánh Văn phòng đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng tại Quyết định số 82/QĐ-SNgV ngày 12/11/2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, hồ sơ bổ nhiệm đã có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định; Phó Trưởng phòng Lãnh sự, Hợp tác quốc tế đã được điều động công tác sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng Công viên địa chất toàn cầu thuộc Sở, hồ sơ bổ nhiệm đã có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Do đó, Chánh Thanh tra tỉnh không kiến nghị xử lý đối với Quyết định số 48/QĐ-SNgV và Quyết định số 49/QĐ-SNgV ngày 26/6/2020 của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đối với 2/3 trường hợp bổ nhiệm năm 2022, quyết định bổ nhiệm ban hành ngày 7/12/2022, tuy nhiên ngày có hiệu lực ghi tại quyết định là ngày 1/12/2022, là không đảm bảo chặt chẽ; cần được khắc phục, xác định lại ngày có hiệu lực của quyết định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh chỉ ra một số sai phạm trong thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra, phải xử lý thu hồi là 58.640.000 đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Ngoại vụ nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra. Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tăng cường công tác phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, không để hình thành vi phạm pháp luật.

Đồng thời, Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổ chức thu hồi, nộp số tiền 58.647.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

Hoàng Long