Chiều 22/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với 431 đại biểu tán thành (tỷ lệ 89,23%).

Tại Luật mới được thông qua, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số thẩm quyền của Thủ tướng và các Bộ trưởng.

Với thẩm quyền Thủ tướng, luật mới đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 28 từ “chỉ đạo và thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương "thành" chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”.

Với điểm đ cũng khoản 2 Điều 28 “quyết định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính của bộ máy Nhà nước” thì được sửa đổi, bổ sung thành “quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”.

Riêng khoản 10 Điều 28 được chỉnh lý lại. Theo đó, Thủ tướng có thẩm quyền, “quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh; quyết định thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành”.

So với luật hiện hành, luật mới được Quốc hội thông qua đã bỏ quy định về quyết định các tiêu chí, điều kiện thành lập hoặc giải thể các cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã được quy định tại khoản 3 Điều 23.

Quy định mới nữa của Luật Tổ chức Chính phủ là bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, Bộ trưởng được bổ sung quyền cho từ chức đối với cán bộ, công chức.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, có ý kiến cho rằng, để bảo đảm tính thống nhất, đề nghị bổ sung quy định này trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc cán bộ, công chức có thể xin từ chức đã được Luật Cán bộ, công chức hiện hành quy định cụ thể.

“Đây không phải là một hình thức kỷ luật mà do cán bộ, công chức tự nguyện xin từ chức. Do đó, Luật Tổ chức Chính phủ quy định thẩm quyền của Bộ trưởng trong việc cho từ chức đối với các công chức thuộc phạm vi quản lý là phù hợp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật”, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Quá trình thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có ý kiến tán thành việc giao Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm mô hình đổi mới tổ chức bộ máy tại khoản 10 Điều 23 nhưng đề nghị bổ sung thời hạn và hệ quả của việc Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm mô hình đổi mới tổ chức bộ máy.

Nhiều ý kiến cho rằng, những vấn đề liên quan đến tổ chức bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều thuộc thẩm quyền của Chính phủ nên việc quyết định tổ chức thí điểm trước khi nhân rộng hay không là do Chính phủ quyết định, không nhất thiết phải quy định vấn đề này trong Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, tại khoản 3 Điều 23 của Luật Tổ chức Chính phủ đã quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

“Việc thí điểm mô hình mới đối với các tổ chức này, dù không quy định trong Luật thì Chính phủ vẫn có thể tiến hành thí điểm để sơ kết, tổng kết trước khi nhân rộng, thực hiện đại trà”, ông Định báo cáo trước Quốc hội.

Vì vậy, luật được thông qua đã không quy định thẩm quyền thực hiện thí điểm của Chính phủ tại khoản 10 Điều 23 để tránh trùng lặp.

H.Giang