Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có chỉ đạo sắp xếp và hoàn thiện đầy đủ bộ máy Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố.

Ban Chỉ đạo gồm 32 thành viên, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban.

Phó ban có 5 người gồm: Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm; ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Còn lại là 26 thành viên gồm đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở An toàn thực phẩm thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố; báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình hoạt động, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Y tế, UBND thành phố về kết quả thực hiện các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Chức năng của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố về chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm; giúp Chủ tịch UBND thành phố xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn và chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm của từng đơn vị phù hợp với kế hoạch, chương trình chung của thành phố;

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cũng quyết định thành lập tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm 30 thành viên, trong đó ông Dương Phát Chiếu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở An toàn thực phẩm, làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo; căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Trung Khánh