Bản tin Thanh tra số 21

20/08/2022 12:00

Bản tin Thanh tra số 18

Bản tin Thanh tra số 19

Bản tin Thanh tra số 20

(Thanh tra) -Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra với các nội dung chính sau: - 6 tháng đầu năm 2022, kỷ luật 27 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. - Sau chỉnh lý, Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) cơ bản đáp ứng được mục đích, quan điểm đề ra. - Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Xây dựng. - Trung Quốc: Cựu quan chức Giang Tây bị xử tử hình treo vì tham nhũng.