Bản tin Thanh tra số 18

30/07/2022 12:00
(Thanh tra) - Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ ban hành Nghị quyết Nâng cao chất lượng, tiến độ ban hành kết luận thanh tra - Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở Dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực - Quảng Nam: Phát hiện sai phạm hơn 16 tỷ đồng và 112.190m2 đất - Tổng thống Hàn Quốc: Yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp xử lý nghiêm tha