1. Thông tin về Ngân hàng

Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tên gọi tắt: LPBank

Tên viết bằng tiếng Anh: LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

Mã số doanh nghiệp: 6300048638

Địa chỉ: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điên Thoại: (84-24) 62 668 668/Fax: (84-24) 62 669 669

2. Thông tin về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng nội dung vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 17.291.053.690.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy nghìn hai trăm chín mươi mốt tỷ không trăm năm mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

- Vốn điều lệ mới: 20.576.164.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi nghìn năm trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi tư triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Theo LPBank