Sửa đổi Luật Thanh tra để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

26/01/2022 22:57
(Thanh tra) - Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Kể từ khi ra đời, Luật Thanh tra đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, Luật Thanh tra hiện hành chưa cụ thể hóa quan điểm đổi mới của Đảng trong 10 năm qua cũng như Hiến pháp năm 2013 đặt ra.