Sơ kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”: Tập trung lựa chọn những bài thi xuất sắc

30/10/2021 16:57