Bản tin Thanh tra số 49 năm 2023

09/12/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 48 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 47 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 46 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. - Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra. - Tổng kết công tác đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. - Campuchia tuyên bố thúc đẩy cải cách và làm trong sạch hệ thống hành chính công.