Thanh Hóa: Nơi các em nhỏ Công giáo viết tiếp những giấc mơ

10/11/2022 08:28
(Thanh tra) - Theo Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 179 giáo xứ với khoảng 154 ngàn giáo dân. Những năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.