Gia Lai: Tạo mọi điều kiện để các tín hữu Tin lành sống “tốt đời, đẹp đạo”

18/09/2021 10:28
(Thanh tra) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 5 tôn giáo lớn đang hoạt động, trong đó chiếm phần lớn là các tín đồ Đạo Tin lành. Cùng với bảo đảm và tạo điều kiện để sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ diễn ra bình thường, tỉnh Gia Lai đã triển khai các chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.