Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính về quản lý công đức liệu có khả thi?

18/06/2022 11:48
(Thanh tra) - Quản lý tiền công đức là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Bộ Tài chính đã dự thảo thông tư lần 3 quy định quản lý tiền công đức và đang lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân. Mặc dù dự thảo có nhiều thay đổi, nhưng còn quy định không phù hợp với pháp luật hiện hành. Nhiều câu hỏi và băn khoăn về dự thảo thông tư lần thứ 3 này cần làm rõ như việc định nghĩa khái niệm về tiền công đức, cúng dường Tam bảo của Phật giáo...