Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2019, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, năm 2019, toàn ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế (NNT)… nên công tác thuế năm 2019 đã đạt được nhiều thắng lợi.

Tổng số thu ngân sách năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán; thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nợ thuế, đến hết năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong năm 2019, đã có 63.696 lượt NNT được hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách và thủ tục về thuế thông qua nhiều hình thức khác nhau như văn bản, thư điện tử, điện thoại và trao đổi trực tiếp tại cơ quan thuế.

Đến hết năm 2019, toàn ngành đã cắt giảm được 89 đầu mối cấp phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp đội; sắp xếp, hợp nhất chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 433 Chi cục Thuế để thành lập 206 Chi cục Thuế, giảm 227 Chi cục Thuế; số Chi cục Thuế trong cả nước đã giảm từ 711 Chi cục Thuế còn 484 Chi cục Thuế.

Công tác thanh tra, kiểm tra, trong năm 2019, ngành Thuế đã thực hiện 96.343 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 64.525 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế 18.875 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2.701 tỷ đồng; giảm lỗ 42.948 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.  

Thực hiện 1.953 cuộc kiểm tra nội bộ (1.821 cuộc theo kế hoạch, 132 cuộc đột xuất), phát hiện 297 đơn vị vi phạm với số tiền 71,6 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đã nộp NSNN 14,1 tỷ đồng.

Phát hiện 935 cán bộ thuế vi phạm, xử lý hành chính đối với 935 cán bộ (trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm 931 người; khiển trách 1 người; cảnh cáo 2 người; buộc thôi việc 1 người), chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Tổng cục Thuế. Ảnh: Trần Quý

 

Đối với nhiệm vụ công tác thuế năm 2020, theo ông Cao Anh Tuấn, toàn ngành tập trung, phấn đấu để hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao 1.254.300 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô 35.200 tỷ đồng và thu nội địa 1.219.100 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành thuế đưa ra nhiều giải pháp như: Xây dựng và giao dự toán phấn đấu thu NSNN năm 2020; giao dự toán thu hàng quý cho các Cục Thuế đảm bảo tính khả thi, tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT ngay từ đầu năm; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trên cơ sở phân tích rủi ro và giao kế hoạch cho các Cục Thuế đảm bảo tỷ lệ thanh tra, kiểm tra tối thiếu đạt 19,5% số doanh nghiệp đang quản lý trong ngành.

Công tác quản lý nợ thuế, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quuyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN trên toàn quốc, đảm bảo xử lý tối đa số tiền thuế, tiền chậm nộp; thực hiện rà soát tính toán giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2020 cho từng cơ quan thuế, từng công chức thuế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; thường xuyên tổ chức các “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành Thuế trong năm 2019, đồng thời chỉ đạo ngành Thuế tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa để hoàn thành vượt mức thu NSNN năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Trần Quý