Cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam dưới góc nhìn bạn bè quốc tế

08/12/2022 19:00
(Thanh tra)- Sau hơn 12 năm tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc nâng cao mức độ tuân thủ Công ước khi có những bước tiến đáng kể trong hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng.