Trước đó, ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 10239/UBND-TD giao Sở Nội vụ Thanh Hóa chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc tố cáo Hội đồng Kỷ luật của UBND huyện Hậu Lộc và ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyên Thái Sơn sai quy định.

Căn cứ nội dung đơn tố cáo, báo cáo giải trình người bị tố cáo, kết quả xác minh tại Báo cáo số 791/BC-SNV ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ; các tài liệu chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Kết luận số 299/KL-UBND ngày 16/9/2021.

Nội dung kết luận nêu rõ, việc bà Nguyễn Thị Xuyến tố cáo Hội đồng Kỷ luật của UBND huyện Hậu Lộc có biểu hiện bao che, không đề nghị UBND huyện Hậu Lộc ký luật ông Hoàng Văn Huy là chưa có cơ sở.

Việc bà Xuyến tố cáo Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn không đúng quy định là có cơ sở.

Việc đánh giá, xếp loại năm học 2019-2020, ông Nguyễn Thái Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ là chưa đảm bảo khách quan và chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục tố cáo của bà Xuyến là có cơ sở.

Trên cơ sở những nội dung kết luận này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 về việc bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn. 

Theo đó, xem xét, đánh giá lại kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Thái Sơn và đánh giá xếp loại năm học 2019 -2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021.

Văn Thanh